رديف
عنوان کتاب
نويسنده
انتشارات
سال
1         
صدا و درمان انواع اختلالات صدا
جمشيد پور قريب
انتشارات رشد
1390
 2          
تکامل شناخت و زبان در کودکان
تکتم مالکی-پروين نعمتی.آذر مهری. فرهاد سخايی
علوم‏پزشکی مشهد
1390
3        
آزمون آگاهی واج شناختی و ويژگی های روانسنجی آن
زهرا سليمانی، دکترمهدی دستجردی‏کاظمی
پژوهشکده 
کودکان استثنايی
1389 چاپ دوم
4
درآمدی بر آسيب شناسی زبان
ديويد کريستال، رزماری وارلی
زهرا سليمانی، نوشين اديب
دانژه
1388
5
گفتاردرمانی در ام اس
مونا ابراهيمی پور، حميد رضا هاتفی اردکانی
ستايش هستی
1388
6
مقابله با لكنت(سرگذشت دانشمندي كه خود دچار لكنت است ) فردريك پمبرتن موري)
زهرا سليماني، آذر مهري، علي حيدري و مهدي دستجردي كاظمي
جوانه رشد
تهران1387
7
درک مشکلات صوتی
سيده مريم خدامی
در دست ترجمه
1387
8
درمان کامل لکنت
آقای پور قريب
رشد
1387
9
درمان لکنت (دکتر لويد م. هوليت)
محمدرحيم شاهبداغی، افسانه عرشی، فاطمه‏نادری
نشر دانژه
1386