مقالات چاپ شده از پروژه های انجام شده:

مقطع کارشناسی
شهابی م، جهانگیر بلورچیان ش، ذبیحی م، عادل قهرمان م. تعیین نتایج آزمون¬های مشاهده¬ی رفتاری، گسیل¬های صوتی گوش، تمپانومتری و مکان¬یابی در شیرخواران مهدکودک¬های پرشاد، لاله و مرکز تخصصی ابوریحان. 1386.
مهدی م، عادل قهرمان م. بررسی توصیفی پارامترهای ایمیتانس ادیومتری در کودکان 4-2 ساله مهدکودکی در فصل زمستان. 1386.
جعفري م، شيرويي م. عادل قهرمان م. بررسي تعيين تويع فراواني مشخصه هاي موجود در اديوگرام مراجعين به كلينيك شنوايي شناسي اطفال دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران از 1374 تا 1379.