مقالات چاپ شده از پروژه های انجام شده: 

مقطع کارشناسی ارشد
کمالوند ع، عادل قهرمان م، جلایی ش. ترجمه، بومی سازی، تعیین روایی و پایایی و هنجاریابی مقدماتی نسخه‌ی فارسی «مقیاس نشانه‌های سرگیجه» در فرم کوتاه و بلند. در حال اجرا.
ندیمی ز، عادل قهرمان م، محمدخانی ق، جلایی ش، مالمیر ک، مظاهریزدی م. مقایسه عملکرد کنترل وضعیتی در شرایط انجام تکلیف دوگانه در نوجوانان پسر کم‏شنوای مادرزاد کاربر کاشت حلزون و همسالان هنجار. در حال اجرا.
نادری ن، حاجی ابوالحسن ف، فراهانی س، یزدانی ن، جلایی ش. بررسی رفلکس دهلیزی- چشمی افراد مبتلا به منییریک یک طرفه در مرحله ی فعال و غیر فعال بیماری با استفاده از آزمون ویدئویی تکان سر. 1395.
فلاح نژاد ط، عادل قهرمان م، فراهانی س، جلایی ش. مقایسه رفلکس دهلیزی-چشمی در افراد مبتلا به سرگیجه وضعیتی حمله¬ای خوش-خیم مجرای نیم¬دایره خلفی قبل و بعد از بهبود با درمان توانبخشی با استفاده از آزمون ویدیویی تکان سر. 1394.
حسینی م، فراهانی س، عادل قهرمان م، خادمی ا، جلایی ش. بررسی استعداد ناخوشی حرکت در دانشجویان خلبانی نظامی با استفاده از نسخه فارسی پرسشنامه کوتاه استعداد ناخوشی حرکت. 1393.
مرادی و، منصوره عادل قهرمان م، پوربخت ا، نقدی ص، جلایی ش. بررسی اثر مصرف کوتاه‏مدت مکمل‏ کراتین بر شاخص‏های پتانسیل‏های برانگیخته عضلانی دهلیزی گردنی. 1393.
قاهری ف، عادل قهرمان م، جاراللهی ف، جلایی ش. بررسی تاثیر تحریک گالوانیک دهلیزی بر حافظه فضایی افراد هنجار. 1391.
معصوم م، عادل قهرمان م، شیبانی‏زاده ع، برین ک، جلایی ش. مقایسه پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی چشمی و پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی گردنی در بیماران مبتلا به سرگیجه وضعیتی ناگهانی خوش خیم و افراد هنجار. 1391.
توانای ا، فراهانی س، عادل قهرمان م، کوتی ل، شیدفر ف، جلایی ش. بررسی تاثیر کافئین بر پاسخهای برانگیخته عضلانی دهلیزی (VEMP) در افراد هنجار. 1391.
شمیل شوشتری س، عادل قهرمان م، صدایی م، طالبیان س، جلایی ش. مقایسه پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی در افراد بینا و نابینای مادرزاد. 1388.
زارعی م، عادل قهرمان م، دانشی ا، معماریان ف، اکبری م، فقیه‏زاده س. مقايسه پتانسيل¬هاي برانگيخته¬ي دهليزي در افراد هنجار، بيماران مبتلا به منير symptomatic و asymptomatic. 1387.
حدادی اول م، نراقی م، صدایی م، عادل قهرمان م، حاجی‏ابوالحسن ف، جلایی ش. بررسي عوامل مؤثر بر تعداد مانورهاي داني ذرات (CRM) در درمان سرگيجه وضعيتي خوش خيم (BPPV) بيماران مراجعه كننده به واحد ارزيابي و توانبخشي تعادل دانشكده توانبخشي د ع پ تهران در ششماه اول 1381. 1381.

مقطع کارشناسی
قنبری ها ف، عادل قهرمان م. هنجاریابی پتانسیل‏های برانگیخته عضلانی-دهلیزی گردنی با دستگاه ICS CHARTR بر حسب جنس به روش مرور نظام‏مند و متاآنالیز. 1394.
مقدسی ف، عادل قهرمان م. مقایسه نتایج آزمون Gait و Romberg با کالربک در افراد دارای ضایعه دهلیزی محیطی. 1390.