مقالات چاپ شده از پروژه های انجام شده:

مقطع کارشناسی
جوادی س، عادل قهرمان م. بررسي توصيفي پارامترهاي ايميتانس اديومتري در كودكان 4-2 ساله مهدكودكي  در فصل تابستان. 1387.
کریم پور ا، بحرینی نژاد ا، عادل قهرمان م. بررسي وضعيت استفاده از سمعك و وسايل كمك شنوايي در مدارس باغچه¬بان پيش دبستاني و ابتدايي شهر تهران در سال 87-86
صادقی م، عادل قهرمان م. بررسی مشکلات ارتباطی کودکان دارای کاشت حلزون. 1385.
حیدری ف، عادل قهرمان م. تعيين ارتباط نتايج غربالگري، اديومتري تن خالص، اديومتري گفتاري و  پرسشنامه خودارزيابي نرگس با پرسشنامه معلوليت شنوايي سالمندان. 1382
تدین س، عادل قهرمان م. بررسي مشكلات ارتباطي بزرگسالان كم شنوا. 1381.