کلینیک الکتروفیزیولوژی شنوایی

آزمون های الکتروفیزیولوژیک در ارزیابی شنوایی، به ویژه در کودکان و افراد سخت آزمون و نیز در تشخیص افتراقی محل ضایعه نقش مهمی دارند. این آزمون ها از نوع عینی (objective) هستند و نیازمند پاسخ رفتاری بیمار نمی باشند. در این آزمون ها پتانسیل های برانگیخته شنوایی ثبت می شوند. این پتانسیل ها، فعالیت های الکتریکی کوچک دستگاه شنوایی اند که در عصب شنوایی و مناطق مغزی مرتبط با آن در پاسخ به انواع صداها (کلیک، تُن، محرک گفتاری و غیره) ایجاد می شوند. پتانسیل ها با الکترودهایی که معمولا در نقاط خاصی از جمجمه (مانند بالای پیشانی) و نزدیک گوش (برای مثال نرمه گوش) چسبانده می شود، ثبت می گردند. برخی آزمون های الکتروفیزیولوژیک عبارتند از ECoG، ABR، ASSR، MLR و LLR. در کلینیک الکتروفیزیولوژی داشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران تمامی آزمون های الکتروفیزیولوژیک توسط متخصصان مجرب شنوایی شناسی انجام می شود.
الکتروکوکلئوگرافی (ECoG) این آزمون به بررسی عملکرد و فعالیت الکتریکی حلزون گوش می پردازد. پاسخ متشکل از پتانسیل میکروفونی حلزونی (CM)، پتانسیل تجمعی حلزونی (SP) و پتانسیل عمل (AP) است. این آزمون در  تشخیص نوروپاتی شنوایی، تشخیص، ارزیابی و پایش بیماری منیر / هیدروپس آندولنف و ارزیابی و پایش راهبردهای درمانی آن سودمند می باشد.
پاسخ ساقه مغز شنوایی (ABR) از رایج ترین آزمون های الکتروفیزیولوژی شنوایی است که به بررسی عملکرد عصب شنوایی (عصب 8 مغزی) تا ساقه مغز (ناحیه نوار جانبی و برجستگی تحتانی) می پردازد. در این آزمون نیازی به توجه و همکاری فرد آزمایش شونده نیست، به همین دلیل از ارزش تشخیصی بالایی برای تمام سنین برخوردار است. از جمله کاربرد های ABR 1) تخمین آستانه های شنوایی برای  نوزادان، کودکان با تأخیر رشدی، متمارضین و افرادی که به طور معمول امکان تعیین آستانه شنوایی آنها با ارزیابی رفتاری وجود ندارد و 2( بررسی ضایعات احتمالی عصب شنوایی و راه های شنوایی ساقه مغز.
پاسخ پایدار شنوایی (ASSR) پتانسیل های مغزی که در پاسخ به به محرک های پیوسته یا پایدار برانگیخته می شوند. از جمله کاربردهای آن می توان به تخمین آستانه های شنوایی به ویژه در نوزادان و کودکان دچار کم شنوایی شدید و عمیق و استفاده از این آستانه ها برای تنظیم سمعک نوزادان و کودکان و افتراق کم شنوایی حسی از عصبی اشاره کرد.
پاسخ میان رس شنوایی (MLR) از بخش بالایی ساقه مغز و قشر شنوایی منشأ می گیرد. این پاسخ در ارزیابی های اختلالات سیستم عصبی مرکزی شنوایی در بالای ساقه مغز مورد استفاده قرار می گیرد.
پاسخ دیررس شنوایی (LLR) از قشر شنوایی مغز منشأ می گیرد. امواج LLR از توجه فرد تأثیر می پذیرد، به همین دلیل در بزرگسالان و کودکانی که همکاری خوبی دارند می توان ثبت کرد. از LLR برای تخمین حساسیت شنوایی به صورت الکتروفیزیولوژیک و بررسی تأثیر بلندمدت مداخله توانبخشی شنوایی و توانبخشی مرکزی استفاده می شود.

کادر درمانی
• دکتر قاسم محمدخانی، استادیار گروه شنوایی شناسی
• دکتر سعید فراهانی، استادیار گروه شنوایی شناسی
• دکتر نعمت اله روح بخش، مربی گروه شنوایی شناسی
• دکتر رضا حسین آبادی، استادیار گروه شنوایی شناسی

نحوه پذیرش
از طریق تماس تلفنی با شماره 77530636-021 یا مراجعه حضوری به آدرس تهران، خیابان انقلاب، نبش صفی علیشاه، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه شنوایی شناسی

پژوهش های انجام شده
مقالات

 
• Hosseinabadi R, Jafarzadeh S. Auditory steady-state response thresholds in adults with conductive and mild to moderate sensorineural hearing loss. Iran. Red. Crescent Med. J., 17 (2015), p. e18029 http://dx.doi.org/10.5812/ircmj.18029.

• Avizheh S, Akbari M, Fatahi J, Pourbakht A, Jalaie S, Sheikholeslami K. Auditory brainstem responses during menstrual cycle and pregnancy. Auditory and Vestibular Research. 2015 Nov 25;24(4):217-23.

• Mahya Sharifinik, Ghassem Mohammadkhani, Maryam Veysizade, Shohreh Jalaie. Evaluation  of  auditory  brainstem  pathways  in  neonates  with respiratory distress syndrome. Aud Vest Res (2015);24(2):54-59.

• Sudabeh Shokri, Ghasem Mohamadkhani, , Akram Pourbakht, Shohreh Jalay, Roya Sanayi. Comparison of auditory middle latency responses in Azari -Persian bilinguals and Persian monolingual; Reseach in rehabilitation(2013); 9: 795- 803[Persian]

• Pourjavid A, Adel Ghahraman M, Sedaie M, Farhadi M, Daneshi A, Motassadi Zarandy M, Emamjome H, et al. Three months changes in the amplitude growth function's slope of the electrically evoked action potential. Journal of Rehabilitation. 2012;13(1):17-23. [Persian].

• Pourjavid A, Adel Ghahraman M, Sedaie M, Emamjome H, Mobedshahi F, Abbasalipour Kabirrah P. Amplitude changes of the electrically evoked compound action potential in children with cochlear implants: Preliminary results. Iran J Pediatr. 2011;21(3):390-394.

• Ghasem Mohammadkhani, Fattemeh Hajiebrahim Tehrani, Mahbubeh Sheykhzadeh , Halleh Majidi, Soghrat Faghihzadeh. Comparison of latency and amplitude of auditory brainstem response in fullterm and premature neonates. feyz 2010, 13(2): 90-93[Persian]

• Pourjavid A, Adel Ghahraman M, Sedaie M, Daneshi A, Farhadi M, Emamjome H, et al. Evaluation of the electrically evoked action potential threshold changes in three months after receiving the device in children with cochlear implant. Audiol. 2009;17(2):1-8. [Persian].

• Ghassem Mohammadkhani, Masumeh Roozbahani, Elahe Zoghi, Jamileh Fatahi , Soghrat Faghihzadeh. Comparison of auditory brainstem response in noise induced tinnitus and non-tinnitus control subjects. Audiol. 2009, 17(2): 9-15[Persian]

• Soleimanian S, Farahani S, Adel Ghahraman M, Kebriaiezadeh A, Faghihzadeh. Effects of caffeine on auditory brainstem response. Audiol. 2008;17(1):45-52. [Persian].

• Mohamadkhani Gh, Aubed M, Rouhbakhsh N, Majidi H, Alipour Heidari M. The Comparison Study of Contralateral Transient Evoked Otoacoustic Emission (TEOAE) Suppression in Normal Hearing Subjects and Multiple Sclerosis Patients. Armaghan-e-Danesh. 2007;11(4):29-37[Persian]

• Hamidi Nahrani M, Sedaie M, Fatahi J, Sarough Farahani S, Faghihzadeh D. Auditory brainstem responses in autistic children in comparison with normal children. Audiol. 2007 Jun 15;16(2):16-22.[Persian].

• Ebrahim Pirasteh, Saeed Sarough Farahani, Ghasem Mohammadkhani, Mohsen Monadi , Shohreh Jalaie. Comparison of middle latency auditory evoked potential in children and adults. Audiol. 2007, 16(2): 23-29[Persian]

• Ghasem Mohammad Khani,Abolfazl Molasadeghi Roknabadi,Halleh Majidi, Zahra Jafari,Saeid Malayeri,Shore Jalaei. Comparison of Amplitude & Latency Of Auditory Middle Latency Responses In Congenitally Blind And Normally Sighted Subjects In The Range Of 14-20 Yrs. Tehran University Medical Journal 2007, 64(1): 49-55[Persian]

• Mohammadkhani GH, Nabavi SM. MD, Monadi M, Majidi H. A comparison study on latency and amplitude of auditory brainstem response and auditory middle latency response in patients with multiple sclerosis and in healthy control group aged between 20 to 50 years old. The Iranian Journal of Otorhinolaryngology Vol.19, No.49, Autumn-2007[Persian].

• Saeed Sarogh Farahani, Ghasem Mohammad Khani, Mahdieh Hasanalifard , Yousef Salimpour. A comparison study on the time –frequency specifity of normal cochlear in infants and adults. Audiol. 2006, 15(2): 1-9[Persian].

• Afsaneh Dousti , Mohtaram Najafi, Ghasem Mohammad Khani, Saeed Sarough Farahani , Shohreh Jalaei. Temporary threshold shift by otoacoustic emission in a group of 18-25 years old with normal hearing. Audiol. 2002, 11(1 and 2): 60-64[Persian].