مقالات چاپ شده از پروژه های انجام شده:

مقطع کارشناسی ارشد
پورجاوید ع، عادل قهرمان م، صدایی م، دانشی ا، متصدی زرندی م. بررسي تغييرات تابع رشد دامنه ECAP طي سه ماه پس از دريافت دستگاه در كودكان كاشت حلزون شده. 1387.
سلیمانیان ص، فراهانی س، عادل قهرمان م، کبریایی‏زاده ع، فقیه‏زاده س. بررسی اثر کافئین بر زمان نهفتگی و دامنه پاسخ های شنوایی ساقه مغز در افراد هنجار 25-18 ساله. 1386.