کلینیک ارزیابی و توانبخشی اختلالات شنوایی مرکزی

پردازش شنیداری مرکزی مسئول پردازش های پیچیده است که طی آن سیستم شنوایی قادر می گردد محرکات اکوستیکی مختلف از جمله گفتار را تحت شرایط مختلف شنیداری پردازش نماید. برخی رفتارهای این سیستم عبارتند از:  جهت یابی، تمیز، پردازش های مختلف زمانی، درک سیگنال در حضور نویز و در شرایط رقابتی و نیز درک سیگنال های تنزل یافته اکوستیکی. هرگونه مشکل در رفتارهای یادشده منجر به اختلالی می شود که به اختلال پردازش شنیداری مرکزی موسوم است. اختلال پردازش شنیداری مرکزی شرایطی است که در آن فرد واجد شنوایی هنجار بوده اما سیستم شنیداری قادر نیست که به طور طبیعی اطلاعاتی را که گرفته است به مغز برساند. به عبارت دیگر، مغز نمی تواند اطلاعاتی را که شنیده است را به طور مناسب پردازش کند. از این رو، فرد در درک و فهم آنچه را که شنیده است مشکل دارد.
کودکان و بزرگسالانی که به اختلال پردازش شنوایی مبتلا هستند دارای شنوایی و هوش هنجار می باشند. با این حال، قادر نیستند از اطلاعات شنیداری بهره ببرند بویژه زمانی که نویز و سروصدای مزاحم به صورت زمینه ای وجود داشته باشد. اغلب اولیاء مدرسه و والدین کودکانی که این مشکل را دارند فکر می کنند که کودک دارای مشکل شنوایی است و وقتی متوجه می شوند که ادیوگرام کودک در محدوده هنجار است فکر می کنند که کودک به آنها بی توجه است.
اگر شما و یا کودکتان مبتلا به اختلال پردازش شنیداری باشید، ممکن است برخی شرایط زیر را تجربه کرده باشید:
- مشکل شنیدن در حضور سرو صدای زمینه با وجود شنوایی هنجار
- مشکل در پیگیری دستورات و یا فعالیت های چند مرحله ای یا چندگانه
- مشکل در پیگیری گفتار سریع یا لهجه دار
- دستاوردهای تحصیلی کمتر از حد انتظار
- تاریخچه عفونت های مکرر گوش میانی
- تأخیر در فعالیت های مربوط به خواندن و دیکته که از کلاس دوم یا سوم دیده می شود.
اگر شما و یا کودکتان دو نشانه یا بیشتر از موارد فوق را بروز می دهید، ممکن است به این اختلال مبتلا باشید. اختلال پردازش شنیداری تنها توسط شنوایی شناسانی تشخیص داده می شود که تجربه کافی در ارزیابی این اختلال داشته باشند.
کلینیک ارزیابی و توانبخشی اختلالات شنوایی مرکزی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران این افتخار را دارد که خدمات ارزیابی (غربالگری، آزمون های تشخصی دایکوتیک، پردازش زمانی و تعامل دو گوشی)، مشاوره و توصیه های درمانی را به مراجعان محترم ارائه دهد.  

کادر درمانی
• دکتر قاسم محمدخانی، استادیار گروه شنوایی شناسی
• دکتر نعمت اله روح بخش، مربی گروه شنوایی شناسی
• فهیمه حاجی ابوالحسن، مربی گروه شنوایی شناسی

نحوه پذیرش
از طریق تماس تلفنی با شماره 77530636-021 یا مراجعه حضوری به آدرس تهران، خیابان انقلاب، نبش صفی علیشاه، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه شنوایی شناسی

پژوهش های انجام شده
مقالات
• Navaei Lavasani A, Mohammadkhani G, Motamedi M, Jalilvand Karimi L, Jalaei S, Shojaei F, Danesh A, Azimi H. Auditory temporal processing in patients with temporal lobe epilepsy. Epilepsy & Behavior. 2016;60(7):81-85.
 
• Negin E, Farahani S, Jalaie S, Barootian S, Pourjavid AR, Eatemadi M, Kazemiha M, Barzegar M. Effect of bilingualism on volume of corpus callosum.  Auditory and Vestibular Research. 2016;25(2):127-134.

• Hanilou J, Fatahi J, Tahaei SA, Jalaie S. List equivalency of the Persian quick speech in noise test on hearing impaired subjects. Auditory and Vestibular Research. 2016 Apr 20;25(1):7-13.

• Shayanmehr S, Tahaei AA, Fatahi J, Jalaie S, Modarresi Y. Development, validity and reliability of Persian quick speech in noise test with steady noise. Auditory and Vestibular Research. 2015 Nov 25;24(4):234-44.

• Zia M, Mohammadkhani G, Hajiabolhasan F, Jalaie F, Panahi R, Ghassem Jahroudi A. Comparison  between  sustained  auditory  attention  capacity  in blind and normal children. Aud Vest Res. 2015;24(3):43-47.

• Shahmir B, Hajiabolhassan F, Mohammad-khani G, Tahaei A, Jalaie S. Development and evaluation of the reliability of Persian version of double dichotic digit test in girls aged 7 to 11 years. Auditory and Vestibular Research. 2015 Oct 4;24(3):164-70.

• Ali Akbar Nasr Esfahani, Ghasem Mohamadkhani, Saeid Farahani, Leyla Jalilvand Karimi, SoghratFaghihzadeh. Investigation of temporal resolution laterality. Aud Vest Res (2015);24(1):38-41.

• Roya Sanayi, Ghassem Mohamadkhani, Akram Pourbakht, Leila Jalilvand, Shohreh Jalayi, Soudabeh Shokri. Auditory temporal processing abilities in early Azari -Persian bilinguals/ Iranian Journal of Otorhinolaryngology , Vol.25(4), Serial No.73, Oct 2013.

• Rajabpur E, Hajiablohasan F, Tahai SA, Jalaie S. Development of the Persian single dichotic digit test and its reliability in 7-9 year old male students. Audiol. 2014 Dec 15;23(5):68-77. [Persian].

• Azam Navaei-Lavasani, Ghasem Mohammadkhani, Mahmoud Motamedi, Leyla Jalilvand-Karimi, Shohreh Jalaei. Evaluation of temporal resolution in patients with unilateral temporal lobe epilepsy by the gaps-in-noise test. Audiol. 2013;22(1):75-84. [Persian].

• Fallahzadeh Z, Tahaei SA, Hajiabolhassan F, Jalaie S, Shahbodaghi MR, Rouhbakhsh N. Comparing the results of Persian staggered spondaic word test in persistent developmental stutterers and normal subjects. Audiol. 2013 Oct 15;22(3):102-11. [Persian].

• Azam Navaei-Lavasani, Ghasem Mohammadkhani, Mahmoud Motamedi, Leyla Jalilvand-Karimi, Shohreh Jalaei. Evaluation of temporal processing in patients with temporal lobe epilepsy during duration pattern sequence test. Reseach in rehabilitation(2012); 8(4): 1- 12[Persian].

• Valadbeigi A, Rouhbakhsh N A, Mohamadkhani G, Jalaei S, Musiek F E, Jalilvand Karimi L. Comparison the duration patterns sequence test (DPST)between multiple sclerosis and normal participants. mrj. 2012; 5 (4) :35-41[Persian]

• Ayub Valadbeigi, Nematollah Rouhbakhsh , Ghasem Mohammadkhani, Leila Jalilvand Karimi , Shohre Jalaie. The capability of gap in noise detection in patients with multiple sclerosis. Audiol. 2012, 21(4): 10-18[Persian]

• Ghassem Mohamadkhani, Forough Younessi, Mahin Sedaie, Haleh Majidi, Soghrat Faghihzadeh. Comparison of masking level difference in patients with multiple sclerosis and healthy control group. Audiol. 2012;21(1):1-7. [Persian]

• Tajik S, Adel Ghahraman M, Tahaie AK, Hajiabolhassan F, Jalilvand Karimi L, Jalaie S. Deficit of auditory temporal processing in children with dyslexia-dysgraphia. Audiol. 2012:21(4):76-83.

• Ghassem Mohamadkhani , Mohammad Hossein Nilforoushkhoshk, Ali Zadeh Mohammadi, Soghrat Faghihzadeh , Mahsa Sepehrnejhad. Comparison of gap in noise test results in musicians and non-musician controls. Audiol. 2010, 19(2): 33-38[Persian]

• Mahsa Sepehrnejad, Ghassem Mohammadkhani, Saeed Farahani, Soghrat Faghihzadeh, Mohammad Hossein Nilforoush Khoshk. Comparison of gap in noise test results between congenital blind and sighted subjects with normal hearing. Audiol. 2011;20(2):22-29 [Persian].

• Khalili M, Fatahi J, Hajiabolhassan F, Tahaei AA, Jalaei S. Test-retest reliability and list equivalency of the Persian quick speech in noise test. Journal of Modern Rehabilitation. 2010 Mar 15;3(3):16-21. [Persian].

• Farahani S, Adel Ghahraman M, Amiri M, Jalaei S. The effect of learning disability on contralateral suppression of otoacoustic emissions in primary students. Audiol. 2006;15(1):32-8. [Persian].

• Elahe Shojaei Chagharvand , Mohtaram Najafi, Ghasem Mohammad Khani, Gholam Reza Oliaei , Gholam Reza Babaei. Speech in noise test in 7-9 years old school age children with Otitis Media with effusion in 12 and 13 areas in Tehran, 1378-79. Audiol. 2002, 11(1 and 2): 16-23. [Persian].