مقالات چاپ شده از پروژه های انجام شده:

مقطع کارشناسی ارشد
منوچهری ن، عادل قهرمان م، فراهانی س، جلایی ش، جعفرزاده پور ا. مقایسه دامنه و زمان نهفتگی پتانسیل شناختی P3 با تحریک فرکانس بالا و پایین در افراد نابینای زودهنگام و نابینای دیرهنگام 35-18 ساله. 1388.