کلینیک تربیت شنوایی

توانبخشی شنوایی، فرایند ارائه خدمات آموزشی و درمانی برای افراد با اختلال شنوایی است. خدمات توانبخشی شنوایی بر تطبیق با کم شنوایی، بهره مندی کامل از سمعک های تجویز شده و در صورت نیاز، استفاده مناسب از تجهیزات کمک شنوایی و در نهایت بهبود توانایی ارتباط گفتاری و مکالمه ای بیمار متمرکز است. توانبخشی شنوایی برای کودکان و بزرگسالان کم شنوا به صورت انفرادی، گروهی و یا ترکیبی از هر دو روش انجام می شود.

در کلینیک توانبخشی شنوایی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران این خدمات ارائه می گردد:
- توصیف کم شنوایی بیمار و تاثیرات نامطلوب آن بر عملکرد ارتباطی فرد کم شنوا
- ارائه راهکارهای مناسب برای خانواده در زمینه نحوه برقراری ارتباط با فرد کم شنوا
- چگونگی عملکرد سمعک و نگهداری صحیح از آن
- بهره مندی صحیح و مناسب از تجهیزات کمک شنوایی
- بهبود گفتار فرد کم شنوا
- استفاده از علائم بینایی جهت فهم بهتر گفتار
- ارتقاء توانایی فرد در برقراری ارتباط در محیط های آرام و پر سروصدا

نحوه پذیرش
از طریق تماس تلفنی با شماره 77530636-021 یا مراجعه حضوری به آدرس تهران، خیابان انقلاب، نبش صفی علیشاه، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه شنوایی شناسی

پژوهش های انجام شده
مقالات

 
• Naghibirad F, Fatahi J, Hajiabolhassan F, Faghihzadeh E, Emamdjomeh H. Cultural adaptation and determination of validity and reliability of the Persian version of the parents’ evaluation of aural/oral performance of children questionnaire. Auditory and Vestibular Research. 2016 Jul 18;25(2):111-8.

• Manouchehri N, Adel Ghahraman M, Mobedshahi F, Motesadi Zarandi M. Improvement of speech perception in children with cochlear implant. Audiol. 2011;20(2):30-7.

• Manouchehri N, Adel Ghahraman M, Mobedshahi F, Motesadi Zarandi M. Speech perception improvement in children with cochlear implant. Cochlear Implant Inl. 2010;11(Suppl.1):336-339(4).

• Zahra Jaefari , Dr. Aliasghare Kakoujoybari, Sayyd Aliakbar Tahaei, Ghasem Mohammad Khani , Dr. Soqrat Faghihzadeh. Study of the Ability of Articulation Index (Al) for Predicting the Unaided and Aided Speech Recognition Performance of 25 to 65 Years Old Hearing-Impaired Adults. Audiol. 2001, 9(1 and 2): 23-30[Persian]