کلینیک  ارزیابی و توانبخشی دهلیزی

گیجی (dizziness) که یکی از شایعترین علل مراجعه به پزشک می باشد، اصطلاحی است که برای طیف گسترده‌ای از بیماری‌ها از سبکی سر، بی‌ثباتی و عدم تعادل گرفته تا سرگیجه (vertigo) به کار برده می‌شود. 15 تا 20 درصد افراد در طول سال دچار گیجی می شوند. سرگیجه دهلیزی (vestibular vertigo) یک چهارم شکایات گیجی را در طول سال شامل می شود و شیوع سالانه 5% و بروز سالانه 4/1% دارد. شیوع سرگیجه و گیجی با افزایش سن بیشتر می شود  و در زنان، 2 تا 3 برابر مردان دیده می شود.
سیستم تعادلی انسان بسیار پیچیده است و حفظ تعادل توسط تلفیق اطلاعات بینایی، گوش داخلی و حس-عمقی صورت می پذیرد. وجود نقص در هر یک از ساختارهای ذکر شده منجر به احساس عدم تعادل و گیجی می گردد. در کلینیک ارزیابی و توانبخشی دهلیزی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با استفاده از ارزیابی های جامع، منشاء اختلالات تعادلی تشخیص داده شده و بر اساس نتایج این آزمونها، آزمایشات تکمیلی، درمان های مناسب پزشکی و یا توانبخشی دهلیزی پیشنهاد می گردد.
توانبخشی دهلیزی شامل مجموعه ای از تمرینات تعادلی است که بر مبنای تشخیص اختلال و با هدف کاهش علائم سرگیجه و عدم تعادل بیمار تجویز می شوند. مدت زمان مورد نیاز برای انجام تمرینات توانبخشی دهلیزی بستگی به نوع بیماری تشخیص داده شده دارد و ممکن است از 3 ماه تا 2 سال طول متغیر باشد.

تجهیزات موجود در کلینیک ارزیابی و توانبخشی دهلیزی
• ویدئونیستاگموگرافی  (VNG)و الکترونیستاگموگرافی (ENG) برای بررسی نیستاگموس های Gaze، Positional، Positioning و کالریک و بررسی سیستم اکولوموتور
• آزمون ویدئویی تکانش سر  (vHIT) برای بررسی رفلکس وستیبولواکولار و تمامی مجاری نیمدایره
• تصور ذهنی از راستای عمودی و افقی (SVV/SVH) برای بررسی اندام های اتولیتیک (ساکول و اتریکول)
• پتانسیل های عضلانی دهلیزی گردنی (cVEMP) برای بررسی ساکول
• پتانسیل های عضلانی دهلیزی چشمی (oVEMP) برای بررسی اندام های اتولیتیک (ساکول و اتریکول)
• الکتروکوکلئوگرافی (ECoG) برای بررسی پتانسیل های حلزونی

کادر درمانی
• دکتر منصوره عادل قهرمان، استادیار گروه شنوایی شناسی
• فهیمه حاجی ابوالحسن، مربی گروه شنوایی شناسی
• دکتر رضا حسین آبادی، استادیار گروه شنوایی شناسی

نحوه پذیرش
از طریق تماس تلفنی با شماره 77530636-021 یا مراجعه حضوری به آدرس تهران، خیابان انقلاب، نبش صفی علیشاه، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه شنوایی شناسی

پژوهش های انجام شده
مقالات

 
• Fallahnezhad T, Adel Ghahraman M, Farahani S, Hoseinabadi R, Jalaie S. Vestibulo-ocular reflex abnormalities in posterior semicircular canal benign paroxysmal positional vertigo: A pilot study. Iran J Otorhinolaryngol. 2017;29(94):269-274.

• Kamalvand A, Adel Ghahraman M, Jalaie S. Development of the Persian version of the Vertigo Symptom Scale: Validity and reliability. J Res Med Sci. 2017;22:58.

• Hoseinabadi R, Pourbakht A, Yazdani N, Kouhi A, Kamali M. The effects of abnormality of cVEMP and oVEMP on rehabilitation outcomes in patients with idiopathic benign paroxysmal positional vertigo. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016;273(3):643-648.

• Heydari N, Hajiabolhassani F, Fatahi J, Movaseghi S, Jalaie S. Vestibular evoked myogenic potentials in patients with rheumatoid arthritis. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2015;29:216.

• Heydari N, Hajiabolhassan F, Fatahi J, Movaseghi S, Jalaie S. Vestibular function can be affected by autoimmune processes in rheumatoid arthritis. Auditory and Vestibular Research. 2015 Nov 25;24(4):193-200.

• Moallemi M, Hajiabolhassan F, Fatahi J, Abolfazli R, Jalaei S, Khamseh F. Interaural difference values of vestibular evoked myogenic. Acta Medica Iranica. 2015;53(1):33-8.

• Hosseini M, Farahani S, Adel Ghahraman M, Jalaie S, Khademi A. Vestibular findings in motion sickness. Audiol.. Vest. Res. 2015;24(3)120-7.

• Moradi V, Adel Ghahraman M, Pourbakht A, Jalaie S, Naghdi S. Creatine supplement affects cervical vestibular myogenic potentials in healthy volunteers. Vest. Aud. Res. 2015; 24(2):92-7.

• Tavanay E, Adel Ghahraman M, Farahani S, Jalaie S, Kouti L, Shidfar F. Effects of caffeine comsumption on cervical vestibular evoked myogenic potential: a pilot study. Aud. Vest. Res. 2015;24(1):3-10.

• Parsa M, Mohammadkhani G, Hajabolhassani F, Jalaie S, Zakeri H. Cervical and ocular vestibular evoked myogenic potentials in multiple sclerosis participants. Med J Islam Repub Iran. 2015;29:164.

• Eshaghi Z, Jafari Z, Jalaie S. Static balance function in children with a history of preterm birth. Med J Islam Repub Iran. 2015;29(1):1278-1286.

• Moradi V, Adel Ghahraman M, Pourbakht A, Naghdi S, Jalaie S. Role of creatine in sensitivity and function of the auditory and vestibular system. Audiol. 2015;23(6):45-56. [Persian].

• Masoom M, Adel Ghahraman M, Sheybaniezadeh A, Barin K, Jalaie S. Ocular vestibular evoked myogenic potential in patients with benign paroxysmal positional vertigo. Audiol. 2014;23(2):31-41. [Persian].

• Momtaz S, Hajiabolhassan F, Togha M, Jalaie S, Almasi A. Quantitative oculomotor findings in migrainous patients. Iranian Journal of Neurology. 2014 Oct 6;13(4):250.

• Ghaheri F, Adel Ghahraman M, Jarollahi F, Jalaie S. Visuo-spatial memory enhancement by galvanic vestibular stimulation: A preliminary report. Audiol. 2014;23(1):50-61. [Persian].

• Eshaghi Z, Jafari Z, Shaibanizadeh A, Jalaie S, Ghaseminejad A. The effect of preterm birth on vestibular evoked myogenic potentials in children. Med J Islam Repub Iran. 2014;28(1) :458-464.

• Moallemi, Marziyeh, Fahimeh Hajiabolhassan, and Mohammad Hossein Nilforoush. "a review on the vestibular evoked myogenic potentials with an emphasis on the cervical response." (2014): 203-217. [Persian].

• Shomeil Shushtary S, Adel Ghahreman M, Sedaii M, Tavakkoli M. The effect of open and closed eyes on vestibular evoked myogenic potentials. J Res Rehabil Sci. 2013;8(8):1305-11. [Persian].

• Hajiabolhassan F, Tavanai E. Spontaneous nystagmus in benign paroxysmal positional vertigo: is it a new sign?. Acta Medica Iranica. 2013 Dec 1;51(12):903.

• Kamali B, Hajiabolhassan F, Fatahi J, Esfahani EN, Sarrafzadeh J, Faghihzadeh S. Effects of diabetes mellitus type Ι with or without neuropathy on vestibular evoked myogenic potentials. Acta Medica Iranica. 2013;51(2):107-12.

• Kamali B, Hajiabolhassan F, Fatahi J, Nasliesfahani E, Sarafzadeh J, Faghihzadeh S. Comparing the vestibular evoked myogenic potentials in patients with type Ι diabetes mellitus and normal people. Audiol. 2013 Jul 15;22(2):94-103. [Persian].

• Momtaz S, Hajiabolhassan F, Farahani S, Jalaie S. detemination of functional range of peripheral vestibular system using air caloric stimulation. Daneshvar Medicine, 2013, Volume 20 , Number 105; Page(s) 1 to 8. [Persian]

• Tavanai E, Hajiabolhassan F. Cervicogenic vertigo: etiology, diagnosis and treatment. Audiol. 2013 Oct 15;22(3):1-3. [Persian].

• Farhadi R, Hajiabolhassan F, Akhlaghi M, Jalaie S, Akbarian M. Vestibular evoked myogenic potentials in patients with inactive stage of systemic lupus erythematosus. Audiol. 2013 Jul 15;22(2):63-72. [Persian].

• Momtaz S, Hajiabolhassan F, Farahani S, Togha M, Jalaie S. Smooth pursuit in migraine patients. Audiol. 2012 Oct 15;21(3):40-50. [Persian]

• Moallemi M, Hajiabolhassan F, Fatahi J, Togha M, Abolfazli R, Jalaie S, Khamseh F. Effect of prophylactic drugs on vestibular evoked myogenic potential in migraine patients. Audiol. 2012 Oct 15;21(3):62-9. [Persian].

• Moallemi M, Hajiabolhassan F, Fatahi J, Abolfazli R, Jalaie S, Khamseh F. Vestibular evoked myogenic potentials in migraine patients. Audiol. 2011 Mar 15;20(1):16-25. [Persian].

• Shomeil Shushtary S, Adel Ghahraman M, Sedaie M, Talebian S, Jalaie. Vestibular evoked myogenic potential in congenitally blind patients versus normal subjects. Audiol. 2011;20(1):96-106. [Persian].

• R. Abolfazli, M. Moallemi, F. Haji Abolhasan,  J. Fatahi, S. Jalali Vestibular evoked myogenic potential in patients with migraine. Journal of Neurology. Volume 257- Supplement 1- June 2010.

• Zarei M, Adel Ghahraman M, Daneshi A, Emamjomeh H, Memari F, Akbari M. Faghihzadeh S. Comparison of the prevalence and latency of vestibular evoked myogenic potentials in normal participants and symptomatic and asymptomatic Meniere's disease patients. Audiol. 2010:19(1):36-44. [Persian].

• Adel Ghahraman M, Hajiabolhassan F, Naraghi M, Sedaei M, Entezari E, Haddadi Avval M. Variables affecting canalith repositioning maneuver (CRM) trend for treating patients with benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). TUMJ. 2006;64(3)69-78. [Persian].