آزمایشگاه پتانسیل های وابسته به رخداد

پتانسیل های وابسته به رخداد (ERPs) فعالیت مغزی است که در پاسخ مستقیم به یک رخداد حسی، شناختی و یا حرکتی ایجاد می شود. مطالعه عملکرد مغز با این روش، یک ابزار غیرتهاجمی برای ارزیابی عملکرد مغز را فراهم می آورد. یکی از مزایای پتانسیل های وابسته به رخداد، در مقایسه با ارزیابی های رفتاری این است که پردازش محرک ها را ارزیابی می کنند حتی هنگامی که هیچ تغییر رفتاری وجود ندارد. از طرف دیگر، در مقایسه با روش های تصویربرداری مثل PET و fMRI هزینه بسیار کمتری دارند.
ERPs از طریق الکتروانسفالوگرافی ارزیابی می شوند. در این روش، فعالیت الکتریکی مغز در طی زمان، توسط الکترودهای روی جمجمه ثبت می گردد.
در آزمایشگاه پتانسیل های وابسته به رخداد دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بهره گیری از دستگاه ۶۴ کاناله ثبت پاسخ های EEG، امکان ارزیابی هایی از جمله MMN، P300، N400 و غیره وجود دارد.
این ارزیابی ها به خصوص در مورد اختلالات پردازش مرکزی شنوایی و ضایعات نورولوژیک از جمله دمانس و MS کاربرد دارند. همچنین بدینوسیله، انجام مطالعات نوین در زمینه بیماری ها و تأثیر درمان های مختلف میسر می شود.

متخصصان
• دکتر قاسم محمدخانی، استادیار گروه شنوایی شناسی
• دکتر سعید فراهانی، استادیار گروه شنوایی شناسی

پژوهش های انجام شده
مقالات


 
G. Mohammadkhani1, P. Jalilzadeh Afshari, S. Jalaei, E. Nasli Esfahani, H. Majidi. Auditory Event Related Potentials in Type I Diabetes Mellitus/ Acta Endocrinologica (Buc), vol. IX, No. 2, p. 263-272, 2013

• Parisa Jalilzadeh afshari , Ghassem Mohamadkhani , Nematollah Rouhbakhsh , Shohreh Jalaie , Ensieh Nasli Esfahani. Cognitive disorders in patients with insulin-dependent type I diabetes mellitus. Audiol. 2013;22(2):25-32. [Persian]

• Parisa Rasoulifard , Ghasem Mohammadkhani, Saeed Farahani, Mohammadali Sahraiyan, Shohreh Jalaie3 , sahar Shomeil Shushtary. The effect of duration of multiple sclerosis and expanded disability status scale on P300 . Audiol. 2013, 22(2): 55-62 [Persian]

• Manouchehri N, Adel Ghahraman M, Farahani S. Comparison of amplitude and latency of cognitive potential (P3) with high and low frequency stimuli in early and late onset blind subjects. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012;32:425-306.

• Parisa Rasoulifard, Ghasem Mohammadkhani, Saeed Farahani, Mohammad ali Sahraiyan, Shohreh Jalaie. Evaluation of cognitive disorders in multiple sclerosis patients by auditory event related potential. Audiol. 2012;21(4):19-27.  [Persian]

• Manouchehri N, Adel Ghahraman M, Farahani S, Jafarzadehpour I. Comparison of cognitive potential P300 with high and low frequency stimulus in early onset blind subjects. Audiol. 2010;19(1):1-10. [Persian].

• Fatemeh Heidari, Saeed Farahani , Ghassem MohammadKhani, Ebrahim Jafarzadepour , Shohre Jalaie. Comparison of auditory event-related potential P300 in sighted and early blind individuals. Audiol. 2009, 18(1 and 2): 81-87[Persian]