آزمایشگاه حیوانی

آزمایشگاه حیوانی گروه شنوایی شناسی با هدف توسعه پژوهش های تجربی در زمینه علوم شنوایی و تعادل تأسیس شده است و برای دستیابی به این هدف، زیر نظر اساتید باتجربه به آموزش و تربیت نیروی متخصص به ویژه دانشجویان دکترای شنوایی شناسی نیز می پردازد.

متخصصان
دکتر قاسم محمدخانی استادیار گروه شنوایی شناسی
دکتر سعید فراهانی استادیار گروه شنوایی شناسی
دکتر منصوره عادل قهرمان استادیار گروه شنوایی شناسی

پژوهش های انجام شده
پایان نامه ها
مقطع دکترا
- بررسی اثر تحریک گالوانیک دهلیزی بر حافظه فضایی موش صحرایی نر در مدل  آلزایمر اسپورادیک القایی با استرپتوزوتوسین. منصوره عادل قهرمان، دکتر مریم زحمتکش، دکتر اکرم پوربخت.
 
- تأثیر مصرف نسبت های امگا6 به امگا3 در دوران بارداری و شیردهی مادر بر سیستم شنوایی نوزادان موش صحرایی توسط پاسخ های شنوایی ساقه مغز. سعید فراهانی، دکتر مسعود متصدی، دکتر غلامرضا حسن زاده.

- بررسی تأثیر سیلیمارین بر کم شنوایی ناشی از نویز در خوکچه هندی با استفاده ازپاسخ های برانگیخته شنوایی ساقه مغز. قاسم محمدخانی، دکتر اکرم پوربخت.

در حال اجرا
- تأثیر نوکلئوس آکومبنس بر ایجاد تی نی توس در رت. هلناز مکریان، دکتر سعید فراهانی،

 
- بررسی ضایعه اینسولای خلفی و قدامی بر ایجاد هایپراکیوزیس در رت. مینو کریمی، دکتر سعید فراهانی،

- بررسی اثر حفاظتی سيليمارین در دوزهای مختلف بر پيرگوشی القا شده توسط دی-گالاکتوز در رت با استفاده از پاسخ های شنوایی ساقه مغز. الهام توانای، دکتر قاسم محمدخانی، دکتر سعید فراهانی.

مقطع کارشناسی ارشد
- بررسی هدایت عصبی و آستانه شنوایی نوزادان موش صحرایی با نقص تغذیه ای امگا 3 به دنبال مصرف مکمل روغن ماهی در دوران شیر خوارگی. ویدا رحیمی، دکتر سعید فراهانی.

مقالات


• Adel Ghahraman M, Zahmatkesh M, Pourbakht A, Seifi B, Jalaie S, Adeli S, Niknami Z. Noisy galvanic vestibular stimulation enhances spatial memory in cognitive impairment-induced by intracerebroventricular-streptozotocin administration. Phys. Behav. 2016;157:217-224. 

• Farahani S, Zarandy MM, Hassanzadeh G, Shidfar F, Jalaie S, Rahimi V. The effect of low omega-3/omega-6 ratio on auditory nerve conduction in rat pups. Acta Medica Iranica. 2015;53(6):346-50.

• Rahimi V, Farahani S, Jalaie S, Saeidpour A. Hearing estimated threshold recovery after administering fish oil in sucking periods in n-3 fatty acid-deficient rat pups. Auditory and Vestibular Research. 2015 Oct 4;24(1):17-24.

• Rahimi V, Farahani S, Saeidpour A, Jalaie S, Mahdi P. Effects of fish oil supplementation during the suckling period on auditory neural conduction in n-3 fatty acid-deficient rat pups. Iranian Journal of Otorhinolaryngology. 2014 Jul;26(76):135.

• Ghassem Mohammadkhani, Akram Pourbakht, Mahnaz Khanavi, Soghrat Faghihzadeh. Protective effect of silymarin on noise-induced hearing loss in guinea pigs / Iranian Red Crescent Medical Journal, Vol. 15(11), Nov 2013