دکتر قاسم محمدخانی

مرتبه علمی: استاديار

CV

تلفن: 77530636
 
آدرس: خيابان انقلاب ـ بالاتر از پيچ شميران ـ دانشکده توانبخشی ـ گروه شنوايي شناسي