دکتر غلامرضا علیایی

مرتبه علمی: استاد

CVآدرس: خیابان انقلاب ـ بالاتر از پیچ شمیران ـ دانشكده توانبخشي ـ معاونت آموزشي 

شماره تماس:
77536134