دکتر سعید فراهانی


مرتبه علمی: استادیار



CV

آدرس: خیابان انقلاب ـ بالاتر از پیچ شمیران ـ دانشكده توانبخشي ـ معاونت آموزشي