دکتر سعید فراهانی


مرتبه علمی: استادیار


CVآدرس: خیابان انقلاب ـ بالاتر از پیچ شمیران ـ دانشكده توانبخشي ـ معاونت آموزشي 

شماره تماس:
77536134