آئين نامه مراحل پژوهشي و تدوين پايان نامه (مقطع دکتری تخصصی (PhD))


آئين نامه مراحل پژوهشي و تدوين پايان نامه (مقطع كارشناسي ارشد)

بخشنامه سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا

آئین نامه دوره دکتری پژوهشی

روند اقدامات براي پایان نامه هاي دانشجویان روند اقدامات براي طرح های تحقیقاتی


اقدامات دانشجو در خصوص مراحل دفاع از پروپوزال و پایان نامه 


فرم پیشتهاد عنوان (به منظور ثبت عنوان پروپوزال های دانشجویان بین الملل)مراحل انجام دفاع پایان نامه توسط دانشجویان بین الملل


فلوچارت فرآیند پایان نامه دانشجویان بین الملل


فرم پیش پروپوزال (فرم شماره 1)


فرم ارزیابی پیش پروپوزال (ویژه اعضای شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی) (فرم شماره 2)


فرم مخصوص ثبت پروپوزال (فرم شماره 3)


فرم درخواست دفاع و تاییدیه استاد راهنما مبنی بر آمادگی دانشجو برای دفاع از پروپوزال (فرم شماره 4) 


برگه اعلام آمادگی دفاع از طرح تحقیقاتی پایان نامه کارشناسی ارشد/ دکتری (فرم شماره 5) 


فرم شرکت دانشجو در جلسات دفاعیه پروپوزال 


صورتجلسه دفاع  از پروپوزال 


اصلاحات پروپوزال/ پایان نامه


پرسشنامه  ارزیابی پروپوزال (ویژه اعضای شورای تحصیلات تکمیلی)


دستورالعمل جامع پایان نامه دوره دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه علوم پزشکی تهران

دستورالعمل نگارش پايان نامه


برگه اعلام آمادگی دفاع از طرح تحقیقاتی پایان نامه کارشناسی ارشد

برگه اعلام آمادگی دفاع از کارشناسی ارشد

برگه اعلام آمادگی دفاع از دکترای تخصصی


فرم مطالعات کیفی پروپوزال 

فرم متقاضی میهمان

درخواست دانشجو

فرم درخواست فرصت ارفاقی تحصیلی

فرم درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

فرم درخواست صدور کارت دانشجویی

فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی


فرم درخواست کمک هزینه دستیاری

برگه تسویه حساب فارغ التحصیلیفرم شرکت دانشجو در جلسات دفاعیه پایان نامه 

 
فرم تغییر یا تکمیل استاد راهنما/ مشاور ویژه استاد راهنما/ مشاور


فرم تغییر استاد راهنما ویژه دانشجو


جدول احتساب نمره پایان نامه 

فرم ارزشیابی پایان نامه 


شماره حساب واریز شهریه کلیه دانشجویان مازاد و شهریه پرداز

سامانه ثبت درخواست و بارگذاری مدارک مورد نیاز دانشجویان انصرافی و محروم از تحصیل کلیه رشته ها و مقاطع