اقدامات دانشجو در خصوص مراحل دفاع از پروپوزال و پایان نامه 


فرم پیش پروپوزال (فرم شماره 1)


فرم مخصوص ثبت پروپوزال (فرم شماره 2)


جدول هزینه کرد پایان نامه های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد / دکتری تخصصی (PhD ) (فرم شماره 3)


فرم اعلام اشکالات جلسه دفاع پروپوزال و پایان نامه ویژه داوران (فرم شماره 4)


برگه اعلام آمادگی دفاع از طرح تحقیقاتی پایان نامه کارشناسی ارشد/ دکتری (فرم شماره 5)


فرم شرکت دانشجو در جلسات دفاعیه پروپوزال (فرم شماره 6)


صورتجلسه دفاع  از پروپوزال (فرم شماره 7)


پرسشنامه  ارزیابی پروپوزال (ویژه اعضای شورای تحصیلات تکمیلی)


دستورالعمل جامع پایان نامه دوره دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه علوم پزشکی تهران

دستورالعمل نگارش پايان نامه


برگه اعلام آمادگی دفاع از طرح تحقیقاتی پایان نامه کارشناسی ارشد

برگه اعلام آمادگی دفاع از کارشناسی ارشد

برگه اعلام آمادگی دفاع از دکترای تخصصی


فرم مطالعات کیفی پروپوزال 

فرم متقاضی میهمان

درخواست دانشجو

فرم درخواست فرصت ارفاقی تحصیلی

فرم درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

فرم درخواست صدور کارت دانشجویی

فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی


فرم درخواست کمک هزینه دستیاری

برگه تسویه حساب فارغ التحصیلیفرم شرکت دانشجو در جلسات دفاعیه پایان نامه 

 
فرم تغییر یا تکمیل استاد راهنما/ مشاور ویژه استاد راهنما/ مشاور


فرم تغییر استاد راهنما ویژه دانشجو


جدول احتساب نمره پایان نامه 

فرم ارزشیابی پایان نامه