اقدامات دانشجو در خصوص مراحل دفاع از پروپوزال و پایان نامه 

دستورالعمل جامع پایان نامه دوره دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه علوم پزشکی تهران

دستورالعمل نگارش پايان نامه


فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه در گروه آموزشی

برگه اعلام آمادگی دفاع از طرح تحقیقاتی پایان نامه کارشناسی ارشد

برگه اعلام آمادگی دفاع از طرح تحقیقاتی پایان نامه دکتری

برگه اعلام آمادگی دفاع از کارشناسی ارشد

برگه اعلام آمادگی دفاع از دکترای تخصصی

فرم اعلام اشکالات جلسه دفاع پروپوزال و پایان نامه


فرمت پروپوزال پایان نامه و طرح های پژوهشی

فرم مطالعات کیفی پروپوزال 

فرم متقاضی میهمان

درخواست دانشجو

فرم درخواست فرصت ارفاقی تحصیلی

فرم درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

فرم درخواست صدور کارت دانشجویی

فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی


فرم درخواست کمک هزینه دستیاری

برگه تسویه حساب فارغ التحصیلی


فرم شرکت دانشجو در جلسات دفاعیه پروپوزال 

فرم شرکت دانشجو در جلسات دفاعیه پایان نامه