* دفتر توسعه آموزش دانشکده توانبخشی (EDO)
هدف از تاسیس دفتر توسعه آموزش دانشکده توانبخشی، ارتقا كيفيت آموزش علوم توانبخشی در مقاطع مختلف تحصيلي و نیز بالا بردن سطح دانش و كارآيي اعضاي هيات علمي و دانش آموختگان دانشكده بر اساس نيازهاي در حال تغيير جامعه می باشد .

 

* مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده:

مدیران قبلی :
* دکتر محمدرضا هادیان از سال 1378 تا سال 1384
* دکتر حسین باقری از سال 1384 تا سال 1393

مدیر فعلی :  دکتر نسترن قطبی از سال 1393 تا کنون
ایمیل :nghotbi@tums.ac.ir


سوابق آموزش پزشکی :
- گواهی نامه دهمین دوره کوتاه مدت (فلوشیپ یک ماهه) آموزش پزشکی
- مجری طرح پژوهش در آموزش با عنوان " بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزشی سخنرانی و کار در گروه کوچک بر سطح یادگیری و میزان رضایت دانشجویان سال دوم فیزیوتراپی (طرح پژوهش در آموزش با گرنت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه) "
- چاپ مقالات و ارائه پوستر در زمینه آموزش علوم پزشکی
- عضو کمیته تخصصی داوری نهمین ، دهمین، یازدهمین و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
- عضو پانل تخصصی کنفرانس AMEE آنلاین 2017
- شرکت در دوره های توانمندسازی تکمیلی حیطه آموزش پزشکی ( ارزشیابی آموزشی ، لیدرشیپ آموزشی ، ارزشیابی در محل کار و ...)


اعضاء دفتر
• دکتر محمدرضا هادیان (رئیس دانشکده)
• دکتر غلامرضا علیایی ( معاون آموزشی دانشکده )
• دکتر نسترن قطبی ( مدیردفتر توسعه آموزش )

• دکتر شهره جلایی (مسئول کمیته آزمون)
• سعید نصرالهی ( کارشناس دفتر توسعه )


* نمایندگان گروه های آموزشی
 دکتر تهمینه موسوی (کاردرمانی)
 دکتر جمیله فتاحی (شنوایی شناسی)
 دکتر مهشید آقاجان زاده (گفتاردرمانی)
 دکتر زینت آشناگر (فیزیوتراپی)

* شرح فعاليت
حیطه عملکرد و شرح وظایف دفتر توسعه آموزش دانشکده عمدتا شامل فعالیت های زیر می شود  :
1. ارزشیابی : طراحی و اجرای شیوه نامه های ارزشیابی دوره های آموزشی دانشکده ، ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی و ارزیابی دانشجو . همچنین ارائه مشاوره به گروههای آموزشی در ارتباط با نحوه ارزشیابی در صورت نیاز
2. توانمندسازي آموزشی اعضاء هیئت علمی : (faculty development)  نیازسنجی در خصوص الویت های توانمندسازی آموزشی ، اطلاع رسانی اعضاء هيات علمي برای شركت در دوره های توانمندسازی دانشگاه / دانشکده
3. برنامه ريزي آموزشی : تدوین بانک طرح دوره های دانشکده (Course plan) با همکاری گروه های آموزشی
4. پژوهش در آموزش :مشارکت در انجام طرح های پژوهش در آموزش با گروههای آموزشی از جمله بررسی میزان تاثیر اجرای شیوه های نوین آموزش بر فرآیند یادگیری و موارد مشابه
5. روش های آموزشی  : همکاری در زمینه پیاده سازی روش های یادگیری فعال از جمله بحث در گروه های کوچک و کلاس وارونه (Flipped classroom) . همچنین ارائه مشاوره به گروههای آموزشی در صورت نیاز
6. رسانه و همکاری های برون سازمانی : به روز رسانی وب سایت دفتر ، انتشار فعالیت در گاهنامه رویش ، ارائه گزارش در خصوص فعالیت های دفتر در نشست های مربوطه ، ارائه پیشنهادات در خصوص شیوه نامه های ارسال شده از دانشگاه از جمله " شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش دانشگاه" ، "مشاهده آموزش همتایان" ، " تعیین استاد برتر مربوط به دفترارتباط با دانش آموختگان " و ...
7. دانش پژوهی آموزشی و جشنواره ها : ارائه مشاوره به مجریان فرآیندهای دانش پژوهی و نیز اطلاع رسانی به موقع در مورد جشنواره شهید مطهری
8. شاخه دانشجویی : توانمندسازی دانشجویان علاقمند در زمینه آموزش پزشکی و جلب همکاری ایشان


* برنامه های در دست اجرا

• تهیه بانک اطلاعاتی طرح دوره های دانشکده با همکاری گروه های آموزشی  (طرح دوره ها)
• استقرار سیستم ارزشیابی و اجرای ارزشیابی  در سه حوزه مختلف
• طراحی لاگ بوک مرحله بالینی مقطع کارشناسی فیزیوتراپی
• تهیه گزارش روند پیشرفت ارزشیابی شیوه نامه نظام جامع دوره های آموزشی دانشکده
• تهیه گزارش روند پیشرفت شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده
• طراحی و بررسی روایی و پایایی فرم کیفیت آموزش عملی اعضای هیئت علمی

• تهیه گزارش روند پیشرفت شیوه نامه ارزیابی فراگیر دانشکده
• بررسی روایی و پایایی فرم های ارزشیابی دوره و مرحله آموزشی
• اجرای برنامه مشاهده آموزش همتایان (ماه)
• برگزاری کارگاه روش های نوین ارزشیابی با تاکید بر WBA برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی


* برنامه ها یا پروژه های انجام شده (از سال 93)
• تدوین شیوه نامه نظام جامع ارزشیابی دوره های آموزشی دانشکده توانبخشی (مصوب در شورای آموزشی دانشگاه)
• تدوین شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی (مصوب در شورای آموزشی دانشگاه)
• تدوین شیوه نامه ارزیابی دانشجو (مصوب در شورای آموزشی دانشگاه)
• برگزاری اولین کارگاه توانمند سازی اعضاء هیات علمی دارای  امتیاز آموزشی در سطح دانشگاه با مشارکت دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

• برنامه نیازسنجی (need assessment) از اعضای هیئت علمی
• چاپ دو فعالیت برجسته دفتر توسعه آموزش در گاهنامه رویش (گاهنامه رویش وابسته به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، شماره 14 ، صفحه 34 ، پاییز و زمستان 1395)
• طراحی، بررسی روایی و پایایی فرم ارزشیابی کیفیت آموزش بالینی اعضای هیات علمی
• برگزاری کارگاه " آشنایی با اصول و روش های تدریس برای دانشجویان دوره دکترای تخصصی با همکاری گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی (اولین کارگاه توانمندسازی دانشجویان در سطح دانشکده )
• طرح پژوهش در آموزش با عنوان "بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزشی سخنرانی و کار در گروه کوچک بر سطح یادگیری و میزان رضایت دانشجویان سال دوم فیزیوتراپی و گفتاردرمانی (طرح پژوهش در آموزش با گرنت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه)
• ارزشیابی اولین دوره دکترای حرفه ای فیزیوتراپی
• طراحی، بررسی روایی و پایایی فرم کیفیت آموزش نظری اعضای هیات علمی
• نظرخواهی از اعضای هیات علمی در خصوص الویت دوره های توانمندسازی

• معرفی حوزه فعالیت و برنامه های دفتر توسعه آموزش به اعضای هیات علمی دانشکده
• برگزاری کارگاه دانش پژوهشی آموزشی جهت اعضای هیات علمی دانشکده


* شیوه نامه برنامه مشاهده آموزش همتایانفرم ارزشیابی اساتید توسط معاون آموزشی دانشکده


فرم ارزشیابی اساتید  توسط مدیرگروه آموزشي


فرم  ارزشیابی  اساتید از نظر همکار هیات علمی