* دفتر توسعه آموزش دانشکده توانبخشی (EDO)
هدف از تاسیس دفتر توسعه آموزش دانشکده توانبخشی، ارتقا كيفيت آموزش علوم توانبخشی در مقاطع مختلف تحصيلي و نیز بالا بردن سطح دانش و كارآيي اعضاي هيات علمي و دانش آموختگان دانشكده بر اساس نيازهاي در حال تغيير جامعه می باشد .

 
* مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده:

مدیران قبلی:
دکتر محمدرضا هادیان از سال 78 تا سال 84
دکتر حسین باقری از سال 84 تا سال 93

مدیر فعلی: دکتر نسترن قطبی از سال 1393 تا کنون 

ایمیل :nghotbi@tums.ac.ir
سوابق آموزش پزشکی :
- گواهی نامه دهمین دوره کوتاه مدت (فلوشیپ یک ماهه) آموزش پزشکی
- مجری طرح پژوهش در آموزش با عنوان بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزشی سخنرانی و کار در گروه کوچک بر سطح یادگیری و میزان رضایت دانشجویان سال دوم فیزیوتراپی (طرح پژوهش در آموزش با گرنت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه)
- چاپ مقالات و ارائه پوستر در زمینه آموزش علوم پزشکی
- داور نهمین و دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
- عضو پانل تخصصی کنفرانس AMEE آنلاین 2017
- شرکت در دوره های توانمندسازی تکمیلی حیطه آموزش پزشکی ( ارزشیابی آموزشی ، لیدرشیپ آموزشی ، ارزشیابی در محل کار و ...)

* اعضاء دفتر

•  دکتر محمدرضا هادیان (رییس دانشکده)
•  دکتر غلامرضا علیائی (معاون آموزشی دانشکده)
•  دکتر نسترن قطبی ( مدیردفتر توسعه آموزش )
•  سعید نصرالهی ( کارشناس دفتر توسعه )
•  نوشین قرایی (عضو همکار با دفتر توسعه آموزش )

* شرح فعاليت
حیطه عملکرد و شرح وظایف دفتر توسعه آموزش دانشکده عمدتا شامل فعالیت های زیر می شود  :
1. ارزشیابی : طراحی و اجرای شیوه نامه های ارزشیابی دوره های آموزشی دانشکده، ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی و ارزیابی دانشجو. همچنین ارائه مشاوره به گروه های آموزشی در ارتباط با نحوه ارزشیابی در صورت نیاز
2. توانمندسازي آموزشی اعضاء هیئت علمی: (faculty development) نیازسنجی در خصوص الویت های توانمندسازی آموزشی ، اطلاع رسانی به اعضاء هيات علمي برای شركت در دوره های توانمندسازی دانشگاه/ دانشکده
3. برنامه ريزي آموزشی: تدوین بانک طرح دوره های دانشکده (Course plan) با همکاری گروه های آموزشی
4. پژوهش در آموزش :مشارکت در انجام طرح های پژوهش در آموزش با گروههای آموزشی از جمله بررسی میزان تاثیر اجرای شیوه های نوین آموزش بر فرآیند یادگیری و موارد مشابه
5. روش های آموزشی: همکاری در زمینه پیاده سازی روش های یادگیری فعال از جمله بحث در گروه های کوچک و کلاس وارونه (Flipped classroom) . همچنین ارائه مشاوره به گروه های آموزشی در صورت نیاز
6. رسانه و همکاری های برون سازمانی: به روز رسانی وب سایت دفتر ، انتشار فعالیت در گاهنامه رویش ، ارائه گزارش در خصوص فعالیت های دفتر در نشست های مربوطه، ارائه پیشنهادات در خصوص شیوه نامه های ارسال شده از دانشگاه از جمله " شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش دانشگاه" ، "مشاهده آموزش همتایان" ، " تعیین استاد برتر مربوط به دفترارتباط با دانش آموختگان " و ...
7. دانش پژوهی آموزشی و جشنواره ها: ارائه مشاوره به مجریان فرآیندهای دانش پژوهشی و نیز اطلاع رسانی به موقع در مورد جشنواره شهید مطهری
8. شاخه دانشجویی: توانمندسازی دانشجویان علاقمند در زمینه آموزش پزشکی و جلب همکاری ایشان

* برنامه های در دست اجرا
تهیه بانک اطلاعاتی طرح دوره های دانشکده با همکاری گروه های آموزشی 
• استقرار سیستم ارزشیابی و اجرای ارزشیابی  در سه حوزه مختلف
• اجرای برنامه مشاهده آموزش همتایان (ماه)
• طراحی برنامه نیازسنجی (need assessment) از اعضای هیات علمی
• طراحی لاگ بوک مرحله بالینی دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی
• تدوین نسخه نهایی شیوه نامه ارزیابی دانشجو
•  تهیه گزارش روند پیشرفت ارزشیابی شیوه نامه نظام جامع دوره های آموزشی دانشکده
• طراحی و بررسی روایی و پایایی فرم کیفیت آموزش عملی اعضای هیئت علمی
• بررسی روایی و پایایی فرمهای ارزیابی دوره و مرحله آموزشی
• برگزاری کارگاه تعهد حرفه ای برای دانشجویان مقطع کارشناسی
• برگزاری کارگاه روش های نوین ارزشیابی با تاکید بر WBA برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
• معرفی حوزه فعالیت و برنامه های دفتر توسعه در شورای آموزشی دانشکده
•  تدوین شیوه نامه نظام تشویقی فعالیت های مرتبط با دفتر توسعه آموزش جهت اعضاء هیات علمی و کارکنان

* برنامه ها یا پروژه های انجام شده (از سال 93)
• تدوین شیوه نامه نظام جامع ارزشیابی دوره های آموزشی دانشکده توانبخشی (مصوب در شورای آموزشی دانشگاه)
• تدوین شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی (مصوب در شورای آموزشی دانشگاه)
•  برگزاری اولین کارگاه توانمند سازی اعضاء هیات علمی دارای  امتیاز آموزشی در سطح دانشگاه با مشارکت دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی
• چاپ دو فعالیت برجسته دفتر توسعه آموزش در گاهنامه رویش مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
• طراحی، بررسی روایی و پایایی فرم ارزشیابی کیفیت آموزش بالینی اعضای هیات علمی
• برگزاری کارگاه " آشنایی با اصول و روش های تدریس برای دانشجویان دوره دکترای تخصصی با همکاری گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی (اولین کارگاه توانمندسازی دانشجویان در سطح دانشکده )
• طرح پژوهش در آموزش با عنوان بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزشی سخنرانی و کار در گروه کوچک بر سطح یادگیری و میزان رضایت دانشجویان سال دوم فیزیوتراپی و گفتاردرمانی (طرح پژوهش در آموزش با گرنت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه) (با همکاری هیئت علمی گروه گفتاردرمانی)
• ارزشیابی اولین دوره دکترای حرفه ای فیزیوتراپی
• طراحی، بررسی روایی و پایایی فرم کیفیت آموزش نظری اعضای هیات علمی
• نظرخواهی از اعضای هیات علمی در خصوص الویت دوره های توانمندسازی

* شیوه نامه برنامه مشاهده آموزش همتایان
فرم ارزیابی اساتید توسط معاون آموزشی دانشکده


فرم ارزیابی اساتید  توسط مدیرگروه آموزشي


فرم  ارزیابی  اساتید از نظر همکار هیات علمی