* معرفی دفتر توسعه آموزش دانشکده توانبخشی (EDO)
هدف از تاسیس دفتر توسعه آموزش دانشکده توانبخشی ، ارتقا كيفيت آموزش علوم توانبخشی در مقاطع مختلف تحصيلي و نیز بالا بردن سطح دانش و كارآيي اعضاي هيات علمي و دانش آموختگان دانشكده بر اساس نيازهاي در حال تغيير جامعه می باشد .

* اعضاء دفتر
•  دکتر بهروز عطارباشی مقدم (رئیس دانشکده)
• دکتر سعید فراهانی ( معاون آموزشی دانشکده )
•  دکتر نسترن قطبی ( مدیردفتر توسعه آموزش )
•  سعید نصرالهی ( کارشناس دفتر توسعه )
•  نوشین قرایی (کارشناس اداره آموزش دانشکده)
همچنین از هریک از گروههای آموزشی حداقل یک نماینده به عنوان عضو شبکه آموزش دانشکده با این دفتر همکاری دارد.
شماره تماس : 77536134

* شرح فعاليت
حیطه عملکرد این دفتر در فعالیت های زیر می گنجد :
1.  برنامه ريزي آموزشي (curriculum development) : شامل  
الف ) مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها   
ب ) توسعه پیاده سازی روش های نوین آموزش و تدریس
2. ارزشيابي آموزشي (evaluation): تهیه و تدوین شیوه نامه های ارزشیابی دوره های آموزشی دانشکده و نیز اساتید  و همچنین ارزیابی دانشجویان
3. پژوهش در آموزش (research in education) : ازجمله بررسی میزان تاثیر اجرای شیوه های نوین آموزش بر فرآیند یادگیری و موارد مشابه
4. توانمندسازي اعضاء هیئت علمی (faculty development): اطلاع رسانی اعضاء هيات علمي جهت شركت در كارگاههاي آموزشي مربوطه
5. حيطه آموزش مجازي : ترغیب  اعضاء هيات علمي جهت ارائه  قسمتي از برنامه درسي دانشجويان به صورت مجازي و استفاده از  سامانه نماد مجازي و نیز آشناسازی و ترغیب دانشجویان به انجام تکالیف درسی در این سامانه

* برنامه های در دست اجرا 
- اجرای برنامه مشاهده آموزش همتایان (ماه)
- تهیه و تدوین شیوه نامه ارزیابی دانشجو
- ارزشیابی اولین دوره دکترای حرفه ای فیزیوتراپی
- برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه " آشنایی با اصول و روش های تدریس برای دانشجویان دوره دکترای تخصصی با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
- طراحی و بررسی روایی و پایایی فرم کیفیت آموزش عملی استاد
- تنظیم شیوه نامه نظام تشویقی فعالیت های مرتبط با دفتر توسعه آموزش جهت اعضاء هیات علمی و کارکنان

* پروژه های انجام شده یا در حال اجرا 
- بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزشی سخنرانی و کار در گروه کوچک بر سطح یادگیری و میزان رضایت دانشجویان سال دوم فیزیوتراپی و گفتاردرمانی (طرح پژوهش در آموزش با گرنت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه)
- بازنگری و تعیین روائی و پایائی ابزار ارزشیابی مهارت های بالینی در دانشجویان گفتار درمانی (طرح پژوهش در آموزش در زمینه ارزشيابي)
- تهیه و تدوین شیوه نامه نظام جامع ارزشیابی دوره های آموزشی دانشکده توانبخشی
- تهیه و تدوین شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی
- راه اندازی دوره کارشناسی ارشد بينايي سنجی
- برگزاری اولین کارگاه توانمند سازی اعضاء هیات علمی در دانشگاه با مجوز امتیاز آموزشی
- تهیه گزارش روند پیشرفت ارزشیابی شیوه نامه نظام جامع دوره های آموزشی دانشکده
- تهیه ابزارهای ارزشیابی در قالب پرسش نامه
- طراحی، بررسی روایی و پایایی فرم کیفیت آموزش بالینی استاد
- طراحی، بررسی روایی و پایایی فرم کیفیت آموزش نظری استاد

* بازنگری و برنامه ريزی های آموزشی
- بازنگری برنامه درسی (Curriculum) دکترای تخصصی فیزیوتراپی (PhD) در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سال 1390
- بازنگری برنامه درسی (Curriculum) کارشناسی ارشد فیزیوتراپی (MSc) در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سال های 1389 و 1390
- بازنگری برنامه درسی (Curriculum) کارشناسی فیزیوتراپی در سال 1387
- تدوین برنامه درسی (Curriculum) دکترای حرفه ای فیزیوتراپی (DPT) در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سال 1388 و 1390
* بازنگری و تدوین  برنامه های درسی فوق همگی با مشارکت گروه های آموزشی فیزیوتراپی سایر دانشکده های توانبخشی صورت گرفته است .

شیوه نامه برنامه مشاهده آموزش
همتایان (ماه/POT)