چگونگی اخذ همزمان دروس هم نیاز

اخطار تحصیلی

صدور گواهینامه اشتغال به تحصیل

مراحل انجام کار در زمان برگزاری امتحانات  توسط مسئول امتحانات

امور مربوط به دانشجو (مراحل دفاع از پروپوزال ـ پایان نامه)

فرآیند برنامه ریزی درسی هر نیمسال

تمدید ماموریت آموزشی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی (PhD)

درخواست خروج از کشور

درخواست استفاده از فرصت ارفاقی دانشجویان کارشناسی ارشد

روند درخواست مهمانی به دانشگاههای دیگر

درخواست کارت دانشجویی المثنی

فرآیند صدور گواهي تدريس

فرآیند فراغت از تحصیل

مراحل دریافت حکم کمک هزینه دستیاری دانشجویان دکترای تخصصی

فرآیند اخذ مرخصی تحصیلی  تادوهفته قبل ازشروع ترم

درخواست مرخصی زایمان

ثبت و ارائه كد جديد به دروس دوره‌هاي جديد آموزشي