دکتر غلامرضا علیائی 
معاون آموزشی دانشکده 
استاد فیزیوتراپی

تلفن تماس: 77530670ـ داخلی : 208

E-Mail: olyaeigh@sina.tums.ac.ir


           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، معاونت آموزشی