کارکنان حوزه معاونت آموزشی
 
رديف
نام و نام خانوادگي
سمت
1
لیلا کاوسی
خدمات آموزشی کارشناسی فیزیوتراپی
2
زهرا اخلاقی
خدمات آموزشی كارشناسی و کارشناسی ارشد رشته گفتار درماني
3
نوشین قرائی
خدمات آموزشی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی و دکترای تخصصی فیزیوتراپی، گفتار درماني و شنوایی شناسی
4
مهشید فراهانی
خدمات آموزشی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته شنوایی شناسی
5
اکرم بقایی
بایگان آموزشی کلیه مقاطع
6 مهدی اخلاقی کارشناس سرپرستی دروس، اداره امتحانات و امور حق التدریس
7 فاطمه یوسفی احراز
خدمات آموزشی دکترای تخصصی فیزیوتراپی و گفتاردرمانی و شنوایی شناسی
مسئول دفتر معاونت آموزشی