کارشناسان حوزه معاونت آموزشی
 
رديف
نام و نام خانوادگي
سمت
1
لیلا کاوسی
خدمات آموزشی کارشناسی فیزیوتراپی
2
زهرا اخلاقی
خدمات آموزشی كارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته گفتار درماني
3
نوشین قرائی
خدمات آموزشی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی و دکتری تخصصی فیزیوتراپی
4
مهشید فراهانی
خدمات آموزشی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته شنوایی شناسی
5 مهدی اخلاقی کارشناس سرپرستی دروس، اداره امتحانات و امور حق التدریس
6 فاطمه یوسفی احراز
خدمات آموزشی دکترای تخصصی فیزیوتراپی و گفتاردرمانی و شنوایی شناسی
و مسئول دفتر معاونت آموزشی

شماره تماس: 77536134