سركار خانم سکينه مقيسه

تلفن: 77530670

نشانی: خيابان انقلاب ـ بالاتر از پيچ شميران ـ دانشكده توانبخشي ـ معاونت آموزشي - دفتر رئيس اداره آموزش