اعضاي شوراي آموزشي و تحصیلات تکمیلی
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت 
 
1 آقاي دکتر سعيد فراهاني معاون آموزشي
2 خانم دکتر آزاده شادمهر معاون پژوهشی
3 آقای دکتر غلامرضا عليائی مدير گروه فيزيوتراپی
4 آقای دکتر سيد احمدرضا خاتون آبادی  مدير گروه گفتاردرماني
5 آقای مهدی عبدالوهاب مدیر گروه کاردرمانی
6 خانم دكتر نسترن قطبی مدير EDO و نماینده تحصیلات تکمیلی گروه فیزیوتراپی
7 خانم دکتر زهرا سلیمانی نماینده تحصیلات تکمیلی گروه گفتاردرمانی
8 آقای دکتر قاسم محمدخانی مدیر گروه شنوایی شناسی
9 خانم پروین راجی نماینده تحصیلات تکمیلی گروه کاردرمانی
10 خانم سكينه مقيسه رئيس اداره آموزش