اعضاي شوراي آموزشي و تحصیلات تکمیلی
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت 
 
1 آقای دکتر غلامرضا عليائی معاون آموزشي 
2 آقای دکتر نورالدین نخستین انصاری معاون پژوهشی
3 آقای دکتر سيد احمدرضا خاتون آبادی  مدير گروه گفتاردرماني
4 خانم دکتر پروین راجی مدیر گروه و نماینده تحصیلات تکمیلی گروه کاردرمانی
5 خانم دكتر نسترن قطبی مدير EDO و نماینده تحصیلات تکمیلی گروه فیزیوتراپی
6 خانم دکتر زهرا سلیمانی نماینده تحصیلات تکمیلی گروه گفتاردرمانی
7 آقای دکتر قاسم محمدخانی مدیر گروه 
8 آقای دکتر نعمت اله روحبخش نماینده تحصیلات تکمیلی شنوایی شناسی
9 خانم سكينه مقيسه رئيس اداره آموزش