شهلا رفيعی کاردرمانی برای کودکان با نيازهای خاص. نشرطبيب 1382  

 ليلا دهقان علوم اعصاب توانبخشی. 1385

 لاله لاجوردی توانبخشی ارتوپدی. لاله لاجوردی علوم پزشکی تهران. 1383

  اکرم آزاد.اصول درمان و توانبخشی دست. نوردانش 1383 

اکرم آزاد. اطلس معاينه ارتوپدی مفاصل محيطی. علوم بهزيستی و توانبخشی 1383

نرگس شفارودی.جرات ورزی. علوم پزشکی تهران 1382 

نرگس شفارودی ارتباطات درمانی برای متخصصان بهداشت و درمان. علوم پزشکی تهران 1382  

ملاحت اکبرفهيمی. کاردرمانی در توانبخشی حرفه ای. انتشارات پرشکوه 1388  

 1383 لاله لاجوردی. توانبخشی سرگيجه. علوم پزشکی تهران .