درمانگاه دست
 
درمانگاه دست ازسال 1373درمحل گروه دايربوده وآماده خدمات دهی به مراجعان مي باشد.

مسئول درمانگاه:
مهدی عبدالوهاب ،  عضو هیات علمی

خدمات بالينی :
دارای اتاق درمان و ساخت اسپلينت وتجهيزات مربوطه
ارائه خدمات توانبخشی به بيماران ضايعات دست و اعصاب محيطی، ساخت اسپلينت های دست و مشاوره کاردرمانی

روز و ساعات ارائه خدمات :
شنبه تاچهارشنبه از 8:30 الی13

نحوه پذيرش :
مراجعه حضوری همراه بانسخه پزشک وهمچنين وقت دهی تلفنی

آدرس و تلفن :
تهران- خيابان انقلاب – پيچ شميران- دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران–گروه آموزشی کاردرمانی - 77533939