درمانگاه نورولوژی بزرگسالان 
درمانگاه نورولوژی بزرگسالان از بدو تاسيس گروه کاردرمانی در محل گروه داير بوده و آماده خدمات دهی به مراجعان می باشد.

مسئولين درمانگاه:
سرکار خانم دکتر پروين راجی،  عضوهيات علمی
جناب آقای محمود جليلی، کارشناس ارشد کاردرمانی، کاردرمانگر

خدمات بالينی :
دارای اتاق درمان شامل تخت درمانی، دوچرخه ثابت،  تجهيزات مرتبط با تقويت عضلات اندام فوقانی و دست و...
ارائه خدمات توانبخشی به بيماران نورولوژی بزرگسال و مشاوره کاردرمانی

روز و ساعات ارائه خدمات :
شنبه تا چهارشنبه از 8:30 الی13

نحوه پذيرش :
مراجعه حضوری همراه با نسخه پزشک و همچنين وقت دهی تلفنی

آدرس و تلفن:
تهران- خيابان انقلاب – پيچ شميران- دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران–گروه آموزشی کاردرمانی - 77533939