آزمايشگاه تحقيقاتی و توانبخشی دستتاريخچه آزمايشگاه :
ازسال 1373 درمحل گروه دايربوده وآماده خدمات دهی می باشد.

Jebson-Taylor Hand Function Test
تست جبسون در سال 1969 برای ارزيابی نقايص و همچنين بررسی تاثير درمان عارضه های دست طراحی شد . هدف از ايجاد اين تست سنجش کمّی تکاليف استاندارد شده به منظور ارزيابی جنبه های رايج عملکرد دست در فعاليت های روزمره می باشد . از اين تست در مواردی نظير سکته مغزی، ضايعات نخاعی، فلج مغزی، شکستگی مچ دست، سندرم تونل کارپ، استئو آرتريت وآرتريت روماتوئيد استفاده می شود.

MIE Medical Research Ltd  :
اين دستگاه دارای دسته ای سبک از جنس آلياژ آيرواسپيس می باشد که سنسورهايي برای اندازه گيری قدرت Pinch و Grip دارد.
اين دستگاه همچنين صفحه نمايش ديجيتالی با قابليت تنظيم مقياس نيرو دارد که از طريق يک سيم رابط به دسته وصل می شود.

Two Point-discrimination :
اين تست توانايي تشخيص۲تحريک لمس نزديک به هم رابه عنوان۲ نقطه ی مجزا از هم ارزيابی می کند و در جهت تعيين حداقل فاصله ای که بيمار ميتواند يک يا ۲ نقطه ی مجزا راتشخيص دهد به کارمی  رود.

مونوفيلامنت جهت Localization:
يک تست فانکشنال حسی و يکی از اجزای تمايزی حس لامسه مي باشد. در اين تست بيمار بايد بتواند مکان لمس را تشخيص دهد. در ابتدا بينايي بيمار حذف شده و آزمونگر از بزرگ ترين مونوفيلامنت برای تحريک استفاده می کند. بعد از اعمال تحريک بيمار چشمهايش را باز کرده و مکان لمس را بر روی پوست خودنشان می دهد.

گونيامتر:
گونيامتر ابزاری جهت اندازه گيری دامنه حرکتی می باشد که در اندازه های مختلف برای اندازه گيری ميزان دامنه حرکتی مفاصل استفاده می شود.

Purdue Pegboard Test:
اين تست جهت ارزيابی زبردستی, حرکات ظريف دست و همچنين هماهنگی دو دست به کار می رود.

داينامومتر JAMAR:
اين وسيله جهت ارزيابی ميزان قدرت عضلات دست در هنگام Grip  مورد استفاده قرار می گيرد.


پروژه های انجام شده:
1- بررسي ارتباط بين قدرت گرفتن و زبردستي در دو گروه سني ( 45-25) و (85-65) سال
2- بررسي تأثير تحريك مربع كف دستي و عدم تحريك آن با استفاده از دو نوع اسپلينت در كاهش اسپاستيسيتی اندام فوقاني كودكان فلج مغزي اسپاستيك 6-2 ساله
3- بررسی تاثير تمرينات مقاومتی پيشرونده بر قدرت و زبردستی افراد فلج مغزی
4- بررسي تاثير همزماني تحريکات حس سطحي و حس عمقي بر روي زبردستي کودکان 7-6 ساله سندرم داون آموزش پذير
5- بررسی تاثيرزمانی روش محدوديت درمانی  بر روی عملكرد، هماهنگی و  حرکات اندام فوقانی بيماران همي پلژي بزرگسال
6- بررسی تاثير روش هاي درماني همراه با افزايش محدوديت و تمرينات مقاومتی پيشرونده بر قدرت اندام فوقاني و زبردستی بيماران همي پلژي بزرگسال
7- بررسی تأثير و ماندگاری روش درمانی استفاده اجباری (CIT) بر تونوسيته،دامنه حرکتی و عملکرد اندام فوقانی کودکان همی پلژی
8- تاثير تحريکات همزمان حس سطحي و عمقي بر عملکرد حرکتي اندام فوقاني کودکان دايپلژيک اسپاستيک 6-4 سال
9- بررسي تاثير روش آينه درماني بر روي سطح بهبودی حركتي، عملكرد، اسپاستيسيتي، دامنه حركتي و قدرت گرفتن اندام فوقاني سمت مبتلا  در افراد سكته مغزي مزمن
10- بررسي تاثير اسپلينت ضدپرونيشن استاتيك بر عملكرد اندام فوقاني ، زبردستي و دامنه حركتي مچ دست،ساعد و آرنج بیماران همی پلژی بزرگسال
11- بررسی تاثير اسپلينت استاتيک cock up with c-bar بر  قدرت، دامنه حرکتی دامنه حرکتی و عملکرد دست غالب کودکان فلج مغزی دايپلژی اسپاستيک 8-12 سال
12- بررسی تأثير اسپلينت c-bar بر عملکرد دست کودکان دايپلژي اسپاستيک 12ـ 8 سال

پروژه های در دست اجرا:
- بررسی تاثير اسپلينت ضد پرونيشن استاتيک بر عملکرد اندام فوقانی سمت مبتلای کودکان فلج مغزی همی پلژيک اسپاستيک 12-8 ساله
- بررسی تأثیر تمرینات دستی برعملکرد شناختی و فعالیت های روزمره زندگی سالمندان 60 سال به بالا
- بررسی تأثیر تمرینات مقاومتی پیش رونده بر فعالیت های روزمره زندگی سالمندان
- بررسی یک نوع اسپیلنت داینامیک بر میزان درد و عملکرد دست زنان مبتلا به سندرم کارپ


مسئول آزمايشگاه:
محمود جلیلی، کارشناس ارشد کاردرمانی

ساعات کار :
شنبه تا چهارشنبه از 8:30 الی13

تلفن: 77533939