گروه کاردرمانی در سال 1352 با مشارکت متخصصان کاردرمانی سازمان بهداشت جهانی تاسيس گرديد.در ابتدا کارآموزانی به مدت 6 ماه آموزش ديده و سپس مشغول به کار گرديدند. بعد از دو سال دوره کارشناسی راه اندازی گرديد.گروه کاردرمانی دانشکده توانبخشی علاوه بر فعاليت های آموزشی پژوهشی در زمينه بالينی و درمانی کلينيک های تخصصی در زمينه جسمی و ذهنی کودکان, توانبخشی روانی ـ اجتماعی, توانبخشی جسمی و نورولوژی بزرگسالان و همچنين آزمايشگاه های ساخت اسپيلنت, علوم عصب شناختی و تست های استاندارد در زمينه کاردرمانی فعال می باشد.