دکتر پروین راجی
مدیر گروه
استادیار کاردرمانی
تلفن تماس: 77538798 ـ داخلی : 306

فاکس: 77538798

E-Mail: praji@tums.ac.ir

آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دپارتمان کاردرمانی