مهدی عبدالوهاب


مرتبه علمی : استادیارCV

Email: 


تلفن : 77538795
 
نشاني: خیابان انقلاب ـ بالاتر از پیچ شمیران ـ دانشکده توانبخشی، گروه کاردرمانی