محمدرضا حيدری ( رئيس حسابداری )
 

مدرک تحصيلی :  کارشناسی ارشد مديريت مالی
 
 
شرح وظايف : نظارت بر عملکرد کل گردش مالی دانشکده، اعم از هزينه های پرسنلی، اموالی، وصول درآمد، تطبيق آن با آئين نامه ها و قوانين مربوط در چارچوب دستورات مسئولين دانشگاه و دانشکده 
 
تلفن مستقيم: 77685017
 E-mail: mohammadrezaheidari@ymail.com