مهدی خراباتی کارپرداز 
 

مدرک تحصيلی :  ديپلم 
 
 

شرح وظايف : دريافت در خواست کالا و خدمات از واحد ها پس از تائيد معاون اداری مالی دانشکده ،

استعلام بهاء از شرکت ها ، موسسات ، فروشندگان  و اخذ نازلترين بهاء و باالاترين کيفيت


 

تلفن: 77644938 
 داخلی : 231

E-mail: