واحد حسابداری
 
 

مسئول دفترداری و درآمد
 
 خانم فتانه فرج پور 
 
مدرک تحصيلی : کارشناسی حسابداری
 
شرح وظايف : دفترداری ، تهيه اسناد و تنظيم حسابهای کارپردازی، پايان نامه و انجام
کليه امور مربوط به درآمد ( درآمد از طريق انعقاد قرارداد اجاره ای و پذيرش بيماران توسط صندوقدار )
تلفن مستقيم: 77534600
داخلی : 236
E-mail : fataneh20.2008@yahoo.com
 

مسئول حقوق و دستمزد
 
 خانم مريم خسروی
 
مدرک تحصيلي: کارشناس ارشد مدیریت مالی
 
شرح وظايف: تنظيم ليست های حقوق، اضافه کاری، محروميت از مطب،  ديون، مسکن، غذا، اياب و ذهاب به همراه تنظيم و صدور اسناد کسورات آنها و ديگر امور محوله ، حق التدريس
تلفن: 270 E-mail: M.Khosravi62@yahoo.com

حسابدار
 آقای محمدرضا زرين آرا
 
مدرک تحصيلی: ليسانس
 

شرح وظايف: واريز چک های کسورات اعم از بيمه، ماليات و غيره به حساب های مربوطه و بايگانی نمودن کليه اسناد و مدارک حسابداری در پرونده های مربوطه و انجام ديگر امور محوله در بيرون از دانشکده
 
تلفن: 229 :E-mail