علی اکبر رهگذر ( حسابدار اموال )
مدرک تحصيلی :  کارشناس ارشد مديريت مالي
شرح وظايف : صدور پروانه خروج برای اموال ، تهيه صورت اموال و ليست اسقاط، انجام امور مربوط به علائم مخصوص برچسب های اموال ، نظارت بر جا به جايی اموال دانشکده، تهيه فرم 19 اموال و ...
 
تلفن مستقيم: 77644938
 داخلی : 279