رييس امور اداری: زينب خسروی
شرح وظايف :

* دريافت دستور و برنامه كار از معاونت اداری و مالی دانشكده
* نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي
* صدور دستورهای لازم بمنظور ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تحت سرپرستي
* راهنمایی كاركنان تحت سرپرستي و سازماندهي فعاليت‌هاي مربوطه و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود اختيارات و مسئوليت واحدهاي تحت سرپرستي
* ایجاد زمینه های مناسب برای جذب نیروی انسانی متعهد و متخصص و کارآمد و نگهداری نیروهای لایق و شایسته موجود
* نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به سيستم جامع پرسنلي
* نظارت بر حسن انجام امور بهبود مدیریت و تحول اداری
* نظارت و انجام امور سازمان مجازی و قطب دانشکده
* نظارت و سرپرستی بر امور آموزش و بهسازی و پژوهش
* نظارت بر حسن انجام امور كارگزيني كاركنان برابر قوانين و مقررات استخدامي
* نظارت بر حسن امور بانک های اطلاعاتی و تهیه آمار های پرسنلی
* بررسي و كنترل نامه‌هاي تهيه شده وپاراف آنها
* بررسي و رسيدگي به امور حضو و غياب ، عملکرد و ترفیعات
* گردآوری قوانین و مقررات کارکنان و اعضاء هیات علمی
* نظارت و سرپرستي امور دفتری و بایگانی
* شركت در كميته ها ، سمينارها و جلسه هاي مختلف و گزارش هاي لازم جهت استحضار مقام محترم اداری و مالی دانشكده
*انجام ساير امور برابر دستور مقام مافوق

تلفن: 77636040