کارگزين : مهری جامه داری
شرح وظايف :
1. انجام امور مربوط به تهيه و تنظيم پيش نويس مکاتبات اداری درخصوص کارکنان قراردادی انجام کار معين حرفه ای و غير حرفه ای
2. صدور احکام پرسنل پيمانی و رسمی (احکام استخدامی، بازنشستگی، انتقال، ماموريت ، ارتقاء، ...)
3. تهيه خلاصه پرونده (فرم 502)
4. تهيه آمارهای کارکنان رسمی، پيمانی و قراردادی
5. انجام امر مربوط به تمديد قرارداد کارکنان پيمانی
6. انجام امور مربوط به بازنشستگی
7. بررسی دقيق پرونده ها به لحاظ ارتقاء طبقه
8. انجام امور مربوط به ارزشيابی کارکنان
9. اعلام ذخيره مرخصی کارکنان
10. انجام امور مربوط به تمديد قرارداد کارکنان قراردادی
11. گرد آوری مدارک لازم جهت تشکيل پرونده کارکنان قراردادی
12. انجام امور مربوط به دانش آموزان ممتاز
Email :
تلفن : 77636040