فرآیندهای امور اداری
برقراری حقوق و دستیاری
تغییر وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
فرآیند احتساب سابقه خدمت
فرآیند ارزشیابی کارکنان
فرآیند اعطای طبقه تشویقی
فرآیند انبارگردانی پایان سال مالی
فرآیند بارکد گذاری اجناس
فرآیند ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیئت علمی
فرآیند تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی
فرآیند تمدید قرارداد پیمانی
فرآیند تمدید ماموریت آموزشی اعضای هیئت علمی
فرآیند مرخصی بدون حقوق کارکنان
فرآیند اعطای پایه تشویقی اعضاء هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی