دکتر سید محسن میر                                                     مرتبه علمی: استادیارمأموریت ها

آدرس: خیابان انقلاب ـ بالاتر از پیچ شمیران ـ دانشكده توانبخشي ـ معاونت اداری و مالی