دکتر سید محسن میر
معاون اداری مالی دانشکده
استادیار فیزیوتراپی

تلفن تماس: 77536586ـ داخلی : 230

E-Mail:
smmir@tums.ac.ir

           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان فیزیوتراپی