دستورالعمل شرکت در کنگره های خارج از کشور


دستورالعمل استفاده از ماموریت آموزشی داخل و خارج از کشور


دستورالعمل همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیم


دستورالعمل گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج از کشور(برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی)


فرم درخواست همکاری متخصصان ایرانی غیر مقیم


فرم درخواست گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج از کشور برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (فرم 1 و فرم 2)