دکتر آزاده شادمهر
معاون بین الملل دانشکده
استاد فیزیوتراپی

تلفن تماس: 77528468ـ داخلی : 219

E-Mail:shadmehr@tums.ac.ir


           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان فیزیوتراپی