فيزيوتراپی
دکتر خدیجه اوتادی استادیار
دکتر حسين باقری استاد
دکتر سيامک بشردوست استاديار
دکتر شهره جلائی دانشيار
دکتر آزاده شادمهر استاد
دکتر بهروز عطارباشی مقدم دانشيار
دکتر غلامرضا عليائی استاد
دکتر زهرا فخاری استادیار
دکتر نسترن قطبی دانشيار
دکتر کاظم مالمير استاديار
شيوا موسوی مربی
دکتر سید محسن مير استاديار
دکتر نورالدين نخستين انصاری استاد
دکتر صوفيا نقدی دورباطی دانشيار
دکتر محمدرضا هاديان استاد
شنوايی شناسی
فهيمه حاجی ابوالحسن مربي
دکتر رضا حسین آبادی استادیار
نعمت اله روحبخش مربی
دکتر منصوره عادل قهرمان استاديار
دکتر سعيد فراهاني استاديار
جميله فتاحی مربی
احمد گشانی مربی
دکتر قاسم محمدخاني استاديار
گفتاردرمانی
دکتر سيداحمدرضا خاتون‏ آبادي استاديار
دکتر سيده مريم خدامي استادیار
دکتر زهرا سليماني استاديار
محمد رحيم شاهبداغي مربی
دکتر آذر مهري استاديار
کاردرمانی
پروين راجی مربی
دکتر سیده تهمینه موسوی استادیار