فيزيوتراپی
دکتر غلامرضا عليائی استاد
دکتر حسين باقری استاد
دکتر آزاده شادمهر استاد
دکتر نورالدين نخستين انصاری استاد
دکتر محمدرضا هاديان استاد
دکتر شهره جلائی دانشيار
دکتر بهروز عطارباشی مقدم دانشيار
دکتر نسترن قطبی دانشيار
دکتر صوفيا نقدی دورباطی دانشيار
دکتر خديجه اوتادی استاديار
دکتر محمود اکبری استادیار
دکتر سيامک بشردوست استاديار
دکتر رویا خان محمدی استادیار
دکتر زهرا فخاری استاديار
دکتر سيد محسن مير استاديار
دکتر کاظم مالمير استاديار
شيوا موسوی مربی
شنوايی شناسی
دکتر قاسم محمدخاني استاديار
دکتر رضا حسین آبادی استاديار
دکتر سعيد فراهاني استاديار
دکتر منصوره عادل قهرمان استاديار
دکتر نعمت اله روح بخش مربی
جميله فتاحی مربی
احمد گشانی مربی
فهيمه حاجی ابوالحسنی مربی
گفتاردرمانی
دکتر سيداحمدرضا خاتون‏ آبادي استاديار
دکتر مهشید آقاجان زاده استادیار
دکتر سيده مريم خدامي استادیار
دکتر زهرا سليماني استاديار
دکتر آذر مهری استاديار
محمد رحيم شاهبداغي مربی
کاردرمانی
دکتر سيده تهمينه موسوی استاديار
دکتر پروين راجی مربی