دکتر نورالدین نخستین انصاری
معاون پژوهشی دانشکده
استاد فیزیوتراپی

تلفن تماس: 77684879 ـ داخلی : 265

فاکس: 77534133

E-Mail: 
nakhostin@sina.tums.ac.ir

           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دپارتمان فیزیوتراپی