دکتر آزاده شادمهر

معاون بین الملل دانشکده
 

استاد فیزیوتراپی

تلفن تماس: 77528468 ـ داخلی : 219

فاکس: 77528468

E-Mail: shadmehr@tums.ac.ir


           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان فیزیوتراپی