دکتر پروین راجی

مدیر گروه 
و استادیار کاردرمانی

تلفن تماس: 77538798 ـ داخلی : 306

فاکس: 77538798

E-Mail: praji@tums.ac.ir


           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان کاردرمانی