دکتر نسترن قطبی

دانشیار فیزیوتراپی

تلفن تماس: 77533939ـ داخلی : 364

فاکس:-

E-Mail: nghotbi@sina.tums.ac.ir


           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان فیزیوتراپی