دکتر هوشنگ دادگر

استادیار  گفتاردرمانی

تلفن تماس: 77533939ـ داخلی : 205

فاکس: 77534133

E-Mail: hdadgar@tums.ac.ir


           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دپارتمان گفتاردرمانی