دکتر سیده مریم خدامی

مدیر گروه گفتاردرمانی

استادیار  گفتاردرمانی

تلفن تماس: 77533939ـ داخلی : 239

فاکس: 77534133

E-Mail: khoddami@tums.ac.ir


           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دپارتمان گفتاردرمانی