دکتر علی نورائی نژاد
استادیار بینایی سنجی
(واحد بین الملل)

تلفن تماس: 77533939ـ داخلی : 313

فاکس: 77534133


E-Mail: alinouraeinejad@yahoo.com

           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دپارتمان بینایی سنجی (واحد بین الملل)