دکتر زهرا فخاری

استادیارفیزیوتراپی

تلفن تماس: 77636041 ـ داخلی : 282

فاکس: 77534133

E-Mail: fakhariz@tums.ac.ir


           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم  پزشکی تهران، دپارتمان فیزیوتراپی